Anneke de Koning

Wie zijn wij?

 

De Koning Mediation (DKM) - Anneke de Koning - werkt samen met:

Anneke de Koning

Anneke de Koning

is de oprichter van De Koning Mediation (DKM). Zij heeft zo’n 30 jaar ervaring met conflictbemiddeling en conflictmanagement. Eerst als juriste bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam en aansluitend als directeur van dat bureau. Vervolgens als hoofd Juridische Zaken bij de Provincie Overijssel. In 2001 kreeg zij de kans als Projectleider Mediation bij die provincie het persoonlijk en oplossingsgericht werken met behulp van mediationvaardigheden en mediation te introduceren. Tegelijkertijd startte zij vanuit DKM met haar trainings-, mediation- en coachingspraktijk.

Anneke is zo gegrepen door het persoonlijk en oplossingsgerichte contact en het werken met mediationvaardigheden en mediation dat zij in 2007 full- time vanuit DKM met passie hiermee bezig is. 

Voor Anneke is een misverstand, een ervaren ‘’schuring’’, een conflict een kans om in contact te komen met de gevoelens en behoeften van jezelf en de ander. Steeds opnieuw ervaart Anneke dat het mogelijk is weer met elkaar in gesprek te komen, ook daar waar de communicatie vastgelopen is, over en weer negatieve beelden van elkaar zijn ontstaan, persoonlijk contact niet meer mogelijk lijkt te zijn.

Centraal in het optreden van Anneke staat authenticiteit, beweging, enthousiasme, humor, rust en veiligheid.

Frans van Arem

Frans van Arem

is een rechter bestuurs- en familierecht en daarnaast actief is als mediator, trainer, coach. Bij zijn aanstelling als bestuursrechter in 2000 is hij meteen projectleider geworden van het Zwolse rechtbankproject Mediation naast Rechtspraak. Als adviseur en manager van het landelijk Bureau Mediation naast Rechtspraak is hij bij veel overheidsinstellingen en rechtbanken te gast geweest om lezingen en workshops te geven en mediationprojecten te helpen starten. Vanaf 2001 heeft hij vele mediations gedaan in onder andere ruimtelijke ordenings- en milieukwesties, burenruzies, samenwerkingskwesties en ambtenarenzaken. Ook voor het Loket Interne Conflicthantering van de gerechten is hij werkzaam als mediator. Frans geeft daarnaast trainingen op het gebied van en conflicthantering/mediation. Via de Wereldbank (IMF) en de EU/Raad van Europa en de Duitse GIZ is hij de laatste jaren als adviseur en trainer actief geweest voor rechters, advocaten, notarissen en ambtenaren in Kroatië, Macedonië, Oekraïne, Turkije Georgië, Armenië en recent ook in Duitsland. Sinds 2007 geeft Frans de ADR/mediation trainingen voor de beroepsopleiding voor de advocatuur (NOVA) en vanaf 2013 is Frans voor hen ook algemene vaardigheidstrainer voor zowel bestuurs- als civielrecht.

Volgens Frans is een conflict vaak een ingewikkeld proces, een worsteling met een zakelijke en emotionele kant. Mediation kan mensen helpen om daarbij zicht te krijgen op wat zij werkelijk belangrijk vinden. Mediationvaardigheden zijn voor ambtenaren toepasbaar in hun dagelijkse praktijk. Toepassing daarvan levert naast arbeidsvreugde vaak zicht op wat mensen wezenlijk vinden en geeft een grotere kans dat er een oplossing kan worden gevonden die recht doet aan zowel het belang van de overheid als de burger.
Meer informatie zie: www.vanaremmediation.nl

Ronald Westerbeek
"In Dialoog….", Amersfoort

Ronald Westerbeek

Mensen met elkaar in dialoog brengen is waar Ronald Westerbeek zich op richt. Als (NMI geregistreerd) mediator en trainer is hij gegrepen door de kracht van mediationvaardigheden, waarmee escalatie kan veranderen in constructief samenwerken, zowel in conflicten als in alledaagse werksituaties. Vanuit zijn eigen bedrijf (“In Dialoog....”) is hij gespecialiseerd op het gebied van mediation, training en conflictcoaching in de ruimste zin van het woord: In Conflictsituaties: Als mediator begeleidt hij alle betrokkenen om constructief in gesprek te raken en hun onderlinge relatie te herstellen. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van geschillen tussen buren, binnen gezinnen, in het onderwijs, met overheidsinstanties, en 'op het werk'. Ook indien groepen of meerdere partijen betrokken zijn. In leersituaties: Vanuit de vaste overtuiging dat het constructief aangaan, deëscaleren en samen oplossen van een meningsverschil of conflict een ‘kunst’ is die geleerd kan worden, begeleidt hij trainingen op het gebied van samenwerking, conflicthantering en mediation-vaardigheden. Onder andere voor schoolteams, (wijk)agenten, overheidsfunctionarissen, en buurtbemiddelaars. In (ieders eigen) werksituatie: Hiernaast begeleidt hij onderwijsinstellingen bij de invoering van leerlingmediation en begeleidt hij medewerkers, (project)teams en organisaties in het omgaan met meningsverschillen en conflicten in 'gewone' werksituaties. In verschillende organisaties, waaronder de N.S. en de Provincie Noord-Brabant, heeft hij gewerkt als procesbegeleider en beleidsadviseur, (o.a. ontwerpen en uitvoeren van interactieve beleidsprocessen in een complexe bestuurlijke omgeving). Meer informatie zie: www.in-dialoog.com

Ingeborg Smal
Conflict- en Verandermanagement, Bussum

Ingeborg Smal

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als professional en manager bij diverse (semi)-overheidsorganisaties als UWV, rechtbank en gemeente weet ik als geen ander: de sleutel voor het succes van elke verandering is de mens. Als –inmiddels- ervaren trainer, coach en mediator staat in al mijn werk dan ook de focus op bewustwording en inzicht in (eigen) gedrag, houding, communicatie, samenwerking èn talent centraal. Ik nodig je uit om in veiligheid die eerste stap te zetten, (weer) te durven te spelen, (weer) te durven kwetsbaar te zijn, opdat weerstand plaatsmaakt voor vertrouwen en verbinding. Ik spiegel, stimuleer, confronteer en sta naast je. Welk maatwerk ik ook lever, het zal altijd een combinatie zijn van theorie en praktijk - gebracht met aanstekelijk enthousiasme, betrokkenheid en bekendheid met de cultuur die ik begeleid.

Ik heb ruim 20 jaar werkervaring binnen diverse (semi)-overheidsorganisaties (UWV, rechtbank, gemeente), achtereenvolgens als professional (jurist), teamleider en manager. Inmiddels heb ik al weer ruim 9 jaar ervaring als trainer, coach en mediator, waarbij ik veel werk voor overheidsorganisaties: gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries. Ik train en coach zowel medewerkers, teamleiders als managers, van allerlei afdelingen, van handhaving tot beleid. Ik focus in mijn trainingen en coaching vooral op persoonlijk leiderschap -ken jezelf en (her)ken de ander- en teamcommunicatie/teambuilding (open, oplossingsgerichte communicatie en samenwerking). www.ingeborgsmal.nl.

Leo Elfers

Leo Elfers

Dat klokken er verschillend uitzien is geen probleem, als ze maar dezelfde tijd aangeven. Daar komt het bij conflictbemiddeling volgens Leo in wezen ook op neer: de klokken gelijk zien te krijgen, ook al is de één een kerkklok en de ander een polshorloge. Leo heeft een jarenlange expertise als mediator, schooldirecteur, wethouder en 27 jaar burgemeesterschap in o.m. de gemeenten Dalfsen, Steenwijkerland en Oldenzaal. Hij was gedurende 5 jaar extern projectmediator bij de provincie Overijssel. Daarnaast was hij op een aantal terreinen (gezondheidszorg, energie- en waterbedrijven, landinrichting) bestuurlijk aktief. Uit eigen ervaring is hem gebleken dat geschillen, hoe complex ook, oplossingen in zich bergen die voor alle partijen acceptabel zijn.

Ed van der Hoeven

Ed van der Hoeven

is geïnteresseerd in wat mensen beweegt, wil mensen begrijpen en zich verdiepen in hun gedrag en houding. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de gemeentelijke overheid zowel als leidinggevende als deskundige in sociaal zekerheidsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht en het algemeen bestuursrecht. Hij is een zorgvuldig waarnemer en snel in het juist analyseren van complexe situaties. Hij is met name geïnteresseerd in de relatie burger – overheid: hoe kan een overheid inspelen op de (veranderende) behoeften van de maatschappij en hoe kan het contact met de individuele burger worden verbeterd.

Vanuit het projectleiderschap “Prettig contact met de overheid” bij de gemeente Gouda is succesvol ingezet op het toepassen van mediationvaardigheden bij het behandelen van bezwaarschriften. Samen in gesprek betekent meer dan alleen contact maken op persoonlijk niveau met de burger. Het betekent ook het willen en tot stand kunnen brengen van relaties en samenwerking. Hij is daarbij de inspirator voor cultuurverandering en organisatieontwikkeling.

Voor hem is belangrijk: contact met elkaar maken op identiteitsniveau, de kracht van luisteren ontdekken en toepassen in elk gesprek, op het juiste moment de juiste vragen stellen, gesprekken kunnen sturen door het toepassen van de juiste gesprekstechnieken zoals actief luisteren, samenvatten, herformuleren, complimenten, feedback, 'weerstand' bij mensen kunnen ombuigen. Ten slotte vindt hij eigenheid en humor belangrijke succesfactoren.

Ed heeft ruime ervaring in het geven van trainingen en workshops.

Bouwine Lokkerbol (ing.), Succes met Duurzaam Ondernemen

Bouwine Lokkerbol

Bouwine Lokkerbol heeft na afronding van haar hbo-studie milieukunde in 1991 ervaring opgedaan bij (semi)overheden en in het bedrijfsleven als projectleider, milieu-inspecteur, kennismakelaar en als adviseur.

Het intrigeert haar dat overheid en bedrijfsleven zo’n andere taal spreken en elkaar vaak maar moeilijk begrijpen. Met wederzijdse kennis en erkenning over elkaars positie wordt het zelfs makkelijk elkaar te begrijpen.

Zij helpt ondernemers om praktische, faciliterende en meedenkende “ja-ambtenaren” te ervaren. Ook begeleidt zij dialogen voor haar klanten, bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan over hun wens om de keten te verduurzamen met leveranciers en klanten met wie ze al jaren zaken doen.

Bouwine is goed in het verbinden van partijen en is daarbij enthousiast, initiatiefrijk, resultaatgericht, vindingrijk, houdt er van problemen op te lossen en te improviseren.

Mariska Knoester

Mariska Knoester

Mariska Knoester heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de overheid. Aanvankelijk als jurist werkzaam, later voornamelijk als mediator en projectleider bij de gemeente Noordoostpolder. Een project dat heeft geresulteerd in het structureel en succesvol gebruik van mediation en mediationvaardigheden bij bezwaarschriften, zienswijzen en conflicten met en tussen burgers.

Vanuit Knoester Mediation is zij tevens werkzaam als adviseur en trainer in mediationvaardigheden.

Niranyana Jayamary

 

Niranyana Jayamary

Praktisch filosoof: Door stil te staan bij je denken kom je verder, ik denk graag met je mee

Niranyana is gespecialiseerd in filosofische coaching. Ze helpt mensen verder die vastlopen bij levensvragen, vragen die het leven stelt en die hart en hoofd raken.

Haar kracht is essentiële vragen stellen, goed luisteren en scherp analyseren. Op een uitnodigende manier wordt je uitgedaagd om anders te gaan kijken en denken, waardoor er meer ruimte ontstaat om effectiever met de situatie om te gaan.Een filosofisch gesprek gaat uit van het zelf denken. 
Niranyana is sterk in het verbinden van mensen en is daarbij enthousiast, initiatiefrijk en denkt buiten de gebaande paden. Ze is gefascineerd door het denken en om erachter te komen waar het werkelijk om gaat.

Herkenbaar? Effectievere jaargesprekken, van je team meer een geheel maken maar hoe, Socratische gesprekken houden, meer uitdagingen in het werk willen, (vast)lopen met loopbaanvragen, op zoek zijn naar een balans tussen werk/ambitie/privé, vergroten eigen regie en persoonlijke ontwikkeling, levens- of zingevingsvragen.

Het uitgangspunt van filosofisch coaching is het vergroten van het inzicht in eigen gedachten en denkpatronen. Het ontdekken van eigen antwoorden op concrete situaties. Er ontstaan nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Het is praktisch en direct toepasbaar, zowel op het werk als privé.

Een aantal gesprekken draagt vaak al bij aan een ander perspectief en aan een duurzame en succesvolle (werk)relatie en persoonlijk geluk.

Elke vraag kan een startpunt zijn voor een filosofisch gesprek

  • Over werk, ambitie, veranderende rol
  • Vergroten van eigen regie en persoonlijke ontwikkeling
  • Loopbaanvragen
  • Bij emoties of belemmerende gedachten 
  • Levens- of zingevingsvragen 
  • Bij ziekte, verlies of rouw 
  • Effectievere jaargesprekken
  • Het verbeteren van onderlinge samenwerking
  • Samenstellen van nieuwe teams

Nieuwsgierig? Voor meer informatie zie www.filosofie.niranyana.nl